WARSZTATY

Nasze warsztaty 

WARSZTATY 2024

Z wielką radością chcielibyśmy poinformować, że już od stycznia 2024 roku zapraszamy w każdy czwartek na warsztaty i inne ciekawe spotkania do WCK Falenica przy ul. Walcowniczej 2 (piętro 2, jest winda).
Warsztaty będą odbywały się w godzinach 18:00-20:00, tematy będziemy podawać na każdy miesiąc z góry. Ilość miejsc będzie ograniczona w związku z tym będą obowiązywały zapisy.
Warsztaty będą bezpłatne.

Aby zapisać się na warsztaty prosimy o rezerwację miejsc poprzez wydarzenia publikowane do danych warsztatów na naszym Stowarzyszeniowym Facebooku.


Regulamin warsztatów


Postanowienia ogólne
1. Organizatorem warsztatów kulinarnych jest Stowarzyszenie Radośc z pomagania z siedzibą w Warszawie, NIP 9522210474 (zwana dalej ,,Organizatorem").
2. Osoba decydująca się na wzięcie udziału w warsztatach (zwana dalej ,,Uczestnikiem") wyraża zgodę na
przetwarzanie swoich danych osobowych przez Stowarzyszenie Radośćz pomagania w rozumieniu Ustawy z
dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z późn. zm.) oraz
ustawy z dnia 18 lipca 2002r o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204) na potrzeby
realizacji warsztatów kulinarnych oraz w celu przeprowadzenia procesu sprzedaży, jak również na
przesyłanie informacji handlowych i marketingowych przez Stowarzyszenie Radość z pomagania . Dane
osobowe przetwarzane są z zachowaniem zasad bezpieczeństwa wymaganych ustawą z dnia 29 sierpnia
1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.)
3. Każdy uczestnik warsztatów jest zobowiązany do zapoznania się z niniejszym regulaminem.
4. Zgłoszenie do udziału w warsztatach organizowanych przez Stowarzyszenie Radość z pomagania jest jednoznaczne z
akceptacją niniejszego regulaminu. Nie zapoznanie się z nim nie zwalnia z jego przestrzegania.
Informacje ogólne
1. Warsztaty kulinarne organizowane są dla osób dorosłych lub dzieci pod opieką osób dorosłych (warsztaty
dla dzieci). Za dzieci biorące udział w warsztatach odpowiedzialność ponoszą ich opiekunowie.
2. Uczestnik zgłaszając udział w warsztatach akceptuje wszystkie szczegóły dotyczące warsztatów, które były
podane w informacjach dotyczących wydarzenia
3. Liczba miejsc na warsztatach jest ograniczona i określana przez Organizatora.
4. Czas trwania warsztatów określa Organizator i informuje o nim przy opisie danych warsztatów. Z uwagi na
różny poziom umiejętności Uczestników, Organizator zastrzega sobie możliwość przedłużenia lub skrócenia
warsztatów w celu pełnego przeprowadzenia programu warsztatów. Na prośbę Uczestników, prowadzący
może też skrócić warsztaty, bądź zmienić ich program.
5. Organizator informuje, że do przygotowania wszystkich potraw podczas prowadzenia warsztatów
wykorzystywane są produkty mogące wywoływać reakcje alergiczne.(np. orzechy, migdały, ryby itd.).
Uczestnik zapisujący się na warsztaty lub opiekun (w przypadku dziecka) jest zobowiązany wziąć ten fakt
pod uwagę. W przypadku wątpliwości co do zawartości przygotowywanych potraw należy skonsultować się
z osobą prowadzącą warsztaty. Organizator zastrzega, że podawany w opisie warsztatów program
(lista potraw) nie zawiera szczegółowego opisu składników wykorzystywanych do przygotowania tych
potraw. Tego typu informacje Uczestnik może uzyskać kontaktując się z Organizatorem pod adresem
kontakt@stowarzyszenieradosczpomagania.pl
6. Organizator zastrzega sobie prawo do dokumentowania warsztatów za pomocą urządzeń rejestrujących
obraz i dźwięk i wykorzystywania zdjęć w swoich materiałach i administrowanych przez siebie mediach
społecznościowych, a Uczestnik wyraża na to zgodę bez żadnych roszczeń.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania modyfikacji w zakresie potraw, które są
przygotowywane na warsztatach, o ile nie zmienia to charakteru warsztatów ani ich zakresu.
Zgłoszenie uczestnictwa, cena i płatność
1. Uczestnik rezerwuje miejsce/miejsca na warsztatach przez wybranie opcji "wezmę udział" w poniższym wydarzeniu oraz przez potwierdzenie droga email na adres kontakt@stowarzyszenieradosczpomagania.pl
2. Warsztaty są bezpłatne
3. O uczestnictwie w warsztatach decyduje kolejność zgłoszeń.
4. Uczestnictwo w warsztatach obejmuje:
5. zajęcia grupowe z prowadzącym
6. wszystkie artykuły spożywcze niezbędne do uczestnictwa w warsztatach
7. korzystanie ze wszystkich sprzętów kuchennych niezbędnych do uczestnictwa w warsztatach
8. wodę, kawę i herbatę do korzystania podczas warsztatów (ew. inne napoje ujęte w opisie warsztatów)
Rezygnacja, odwołanie warsztatów
1. Uczestnik ma prawo do rezygnacji z udziału w warsztatach
2. Uczestnik w przypadku braku możliwości uczestniczenia w warsztatach, może wskazać inną osobę, która będzie uczestniczyła w tych warsztatach zamiast niego. Uczestnik musi o takiej zmianie
poinformować organizatora drogą e-mailową, na adres kontakt@stowarzyszenieradosczpomagania najpóźniej 1
dzień przez rozpoczęciem warsztatów, których ta zmiana dotyczy. Uczestnictwo tej osoby w warsztatach
jest możliwe po zapoznaniu się i zaakceptowaniu przez nią niniejszego Regulaminu.
6. Organizator pozostawia sobie możliwość odwołania lub przesunięcia warsztatów na inny termin z powodu
nie zebrania się minimalnej liczby uczestników lub z przyczyn od niego niezależnych.
7. Odwołując dane warsztaty Organizator może zaproponować Uczestnikowi inny termin warsztatów o tej
samej bądź innej tematyce.
8. Każdy Uczestnik warsztatów ma prawo poprosić o zaświadczenie udziału w warsztatach lub potwierdzenie godzin wolontariatu
Obowiązki uczestnika:
1. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania podstawowych zasad higieny.
2. Uczestnik jest zobowiązany do przestrzegania zaleceń prowadzącego warsztat oraz zasad BHP
obowiązujących w miejscu warsztatów.
3. Uczestnik zobowiązany jest poinformować Organizatora o występujących u niego chorobach zakaźnych (np.
żółtaczka), których jest świadom, oraz o uczuleniach i przeciwwskazaniach zdrowotnych, które mogą mieć
znaczenie dla jego zdrowia podczas warsztatów, w których bierze udział. Poinformowanie Organizatora nie
zwalnia Uczestnika z odpowiedzialności za nieprzestrzeganie zasad związanych z odżywianiem i higieną, które wynikają z jego sytuacji zdrowotnej.
4. Uczestnik odpowiada za szkody wyrządzone podczas warsztatów sobie samemu bądź innym Uczestnikom,
które są wynikiem jego zaniedbań lub nieostrożnego/nieuważnego, czy lekkomyślnego postępowania.
5. Uczestnik odpowiada za szkody urządzeń/sprzętu/mienia wyrządzone podczas warsztatów, które są
wynikiem jego zaniedbań lub nieostrożnego/nieuważnego, czy lekkomyślnego postępowania.
Ochrona danych osobowych
4
1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w serwisie www.stowarzyszenieradosczpomagania.pl i fanpage Stowarzyszenia jest Stowarzyszenie Radość z pomagania
2. Dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanego dalej RODO.
3. Podane dane osobowe przetwarzane są w celu:
a) obsługi konta użytkownika w serwisie internetowym, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
b) podjęcia działań przed zawarciem Umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą, lub realizacji
umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
c) wypełnienia prawnych obowiązków ciążących na Administratorze, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c)
RODO.
d) dochodzenia roszczeń wynikających z zawartych umów, na podstawie art. 6 ust.1 lit. f) RODO.
e) marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług, na podstawie art. 6 ust.1 lit. f) RODO.
4. Podane dane osobowe, w zależności od celu ich przetwarzania będą przetwarzane przez Administratora:
a) przez czas wykonywania obowiązków prawnych oraz czas, w którym przepisy prawa nakazują ich
przetwarzanie;
b) przez czas po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy;
c) do momentu wycofania zgody.
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla realizowania jednego lub większej ilości
celów przetwarzania zdefiniowanych w pkt. 3, których Administrator nie będzie mógł zrealizować w
przypadku niepodania danych osobowych.
6. Podane dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom wyłączenie w celu realizacji umowy (np.
podmiotom realizującym obsługę płatności) lub wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa.
7. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
8. Osoba, której dane dotyczą posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, zaktualizowania i
prawo do ograniczenia przetwarzania danych, a w zakresie, w którym przepisy prawa nie stanowią inaczej
również prawo do ich usunięcia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia
danych.
9. Osoba, której dane dotyczą posiada prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna, iż
przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.
10. Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane w celu
indywidualnego dostosowania ofert oraz informacji marketingowych.
Postanowienia końcowe
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiana nie dotyczy Uczestników, którzy już zaakceptowali Regulamin, chyba że wyrażą zgodę na taką zmianę.
Organizator wskazuje liczbę miejsc jako ograniczone do 10 osób.